Routines van professionals in het organiseren van inclusieve sportieve ontmoetingen voor meiden

Samenvatting

Adolescente meiden uit lage SES-buurten, met een migrantenachtergrond en/of die het VMBO bezoeken, nemen minder vaak deel aan sportactiviteiten dan andere jeugdigen. Sportinterventies die zich op deze doelgroep richten blijken vaak onsuccesvol. Desondanks staat in de sportnota ‘Utrecht sportief en gezond 2017-2020’ dat professionals van de organisaties Sport Utrecht (verantwoordelijk voor de aanbesteding van Sport en bewegen in Utrecht) en JoU (Jongerenwerk Utrecht) gezamenlijk een sportaanbod op maat gaan ontwikkelen voor deze doelgroep. Het doel van onze studie was om te achterhalen hoe verschillende professionals – zoals buurtsportcoaches en meidenwerkers – kunnen samenwerken om de doelgroep meiden meer te laten sporten en bewegen. Hiervoor hebben we vanuit een theoretische invalshoek gekeken naar het routinematig handelen van de professionals. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van data uit het living lab ‘U on Board’. In dit living lab hebben we een action sport interventie opgezet waarbij we de meiden ‘aan boord’ haalden door ze letterlijk op het longboard mee te nemen.


Froukje Smits

Froukje Smits werkt als senior-onderzoeker bij het lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling binnen de onderzoekslijn ‘Maatschappelijke impact van sport en bewegen’ van de Hogeschool Utrecht. Daarnaast is ze er docent bij het instituut Social Work. Als buitenpromovenda aan de Universiteit Utrecht (USBO) werkt ze aan haar proefschrift ‘U on Board’, waarbij ze o.a. onderzoekt hoe action sporten (zoals longboarden) ingezet kunnen worden voor participatie van kwetsbare jongeren om welzijn te bevorderen.

Co-auteur

  • Palau Holst